Jeep Club Norway ble startet i 1999. Det var to entusiaster hvor hjertet brant for Jeep og som mente at mange interesserte Jeep eiere falt mellom to stoler i forhold til offroad klubbene. Jeep er selve krybben i offroad sammenhenger, men det er også en flott og praktisk bruksbil og ikke minst har Jeep en rekke utgaver som også er egnet til "søndagsbil" og garasje hygge. Det var de sistnevnte to gruppene som initiativtagerne ønsket å favne om.

Vedtekter:

 §1. Formål

Klubbens formål er å være en merkeklubb som kan fylle inn der offroad klubbene skiller lag med Jeep - interresse om å dyrke bilens historie og et sosialt fellessap med likesinnede. Klubben er først og fremst til for at Jeep eiere rundt om i landet skal bli bedre kjent med andre med samme hobby. Klubbens virksomhet skal være ideel, upolitisk og uten religiøst formål.

§2. Medlemskap

Medlemskapet er åpen for alle med interesse for Jeep og forutsetter at den årsmøtte fastsatte kontingenten er betalt. Dette gir medlemmet rett til å bidra til fellesskapet rundt Jeep hobbyen. Medlemmer kan ekskluderes ved brudd på vedtektene eller hvis de på annen måte skader klubbens virksomhet.

§3. Årsmøte

Årsmøte er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 20% av medlemmene ønsker det. Årsmøtet velger styre og fastsetter kontingenten samt treffer beslutning i øvrige saker etter forslag fra et medlem. Årsmøtet ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges for det enkelte møte. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være meddelt styret inne 14 dager før årsmøtet avholdes eller besluttes behandlet på årsmøte med minst 2/3-dels flertall.

§4. Styret

Klubben skal ha et styre valgt av årsmøtet. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt. Styret skal bestå av minst 4 personer etter årsmøtets beslutning. Styret velges for to år om gangen og for å sikre kontinuitet i styrets arbeide, skal det søkes å rullere på de valgbare kandidatene slik at halve styret er på valg hvert år. Styret representerer klubben utad, iverksetter årsmøtets beslutninger og bestemmer for øvrig hvorledes klubben skal drives. Styret kan overlate nærmere angitte oppgaver til andre. Klubbens daglige drift ivaretas av styret. Styremøte avholdes når formann eller minst to av styremedlemmene ønsker det.

§5. Endring av klubbens lover

Klubbens lover kan endres med minst 2/3-dels flertall på årsmøtet.

§6. Oppløsning

Ønsker minst 2/3-deler av klubbens medlemmer nedleggelse, skal klubbens eiendeler overføres til et ideelt formål dersom ikke annet bestemmes med mer enn 90% flertall av de som er tilstede på årsmøte der forslag om nedleggelse behandles. Forslag om nedleggelse skal være sendt til samtlige medlemmer med kjent adresse minst 60 dager før det årsmøte da forslaget skal behandles.

 

Utskrift E-post